Seminar

Jednodnevni seminar „Uvoz korišćenih i novih vozila – obračun ekoloških taksi“ je održan 31.03.2015. godine, u Hotelu Prestige, u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog. Podršku u organizaciji Seminara pružio je Intico d.o.o.

Seminaru su prisustvovali predstavnici uvoznika novih i korišćenih vozila, privredni subjekti koji poseduju vozila i ostali stručnjacima iz oblasti transporta i logistike.

Teme seminara:

  • Upoznavanje sa aktuelnom Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (gume od motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica; akumulatori; ulja; električni i elektronski proizvodi, proizvodi koji sadrže azbest, cela vozila);
  • Obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda;
  • Godišnji izveštaj – način i rokovi za dostavljanje;
  • Obveznici plaćanja naknade za upravljanje otpadom (ekološka taksa), kriterijumimi za obračun, visina i način obračunavanja i plaćanja naknade;
  • Praktični primeri obračunavanja ekološke takse.

Učesnici seminara su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i predstavljenim temama. Zahvaljujući predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine učesnicima je omogućena otvorena diskusija iz oblasti upravljanja posebnim tokovima otpada, a koje se odnosi i na upravljanje otpadnim vozilima.

Učesnici seminara pokazali su izuzetno interesovanje, aktivno su učestvovali u diskusijama nakon svakog izlaganja i istakli su da je seminar izuzetno koristan, a da će znanja koja su stekli na seminaru koristiti u budućem radu. Stekli su nova saznanja i rešili određeni broj nedoumica, čime će unaprediti svoje poslovanje i doprineti zaštiti životne sredine u Srbiji.

Zahvaljujemo se učesnicima na dosadašnjoj saradnji i nadamo se da će se ona uspešno nastaviti na nekom novom seminaru, sa novim interesantnim temama.

Galerija

Izvršni organizator