Seminar

Stručni jednodnevni Seminar „Za bezbedan transport opasnog tereta – novosti u ADR 2019, klasifikacija, opasan teret, opasan otpad, transport i rukovanje“ je održan u petak 5. aprila 2019. godine, u Beogradu, u prijatnoj atmosferi sale Stadion Event Centra, u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog. Podršku u organizaciji Seminara pružila je firma Intico d.o.o.

Seminaru su prisustvovali savetnici za transport opasnog tereta, kao i predstavnici privrednih društva, organizacija i institucija koje se pri obavljanju svoje delatnosti susreću sa opasnim teretom i opasnim otpadom, u procesima proizvodnje, upotrebe, transporta, manipulacije, rukovanja i odlaganja.

Zbog obavezne primene izmena Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju ADR 2019, koja počinje 1. jula 2019. godine ukazala se potreba za organizovanjem ovog Seminara. Predavanja su prezentovali eminetni stručnjaci, visokoobrazovani ljudi sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.

Prvi blok predavanja su prezentovali predstavnici firme Trigon Inženjering koja ima višegodišnje iskustvo iz ove oblasti, mr Ljubomir Petrović, Duško Vujanović i Jovana Janković. Oni su upoznali učesnike sa novostima u ADR 2019, kao i ko su učesnici u transportu opasnog tereta i koje su njihove obaveze, koji su načini obeležavanja i označavanja komadnog tereta u skladu sa ADR i sa obeležavanjem i označavanjem vozila u skladu sa ADR. Detaljno su objasnili i primenu izuzeća od pojedinih odredbi ADR. Objašnjena je i uloga Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, kao i koja su to potrebna dokumenta za transport opasnog tereta, praznu ambalažu i vozila.

Doc. dr Mihael Bučko sa Katedre vojnohemijskog inženjerstva Univerziteta odbrane, Vojna akademija, je u drugom bloku predavanja, detaljno i na slikovit način prikazao klasifikaciju opasnih materija u transportu, koje nisu poimenično navedene u spisku opasnih materija, u tabeli „A“ i tabeli „B“, poglavlja 3.2 ADR, kao i klasifikaciju materija koje su opasne po životnu sredinu, odnosno vodenu sredinu, u skladu sa ADR.

Jelena Tesla, kao predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine – Odsek za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom, je upoznala učesnike sa zakonskim okvirima koji se odnose na dozvole za transport opasnog i ne opasnog otpada. Takođe pojasnila je koja je razlika između opasnog i neopasnog otpada, koje su obaveze preduzeća koja vrše transport otpada. Objašnjeno je i ko izdaje dozvole za transport otpada na teritoriji Republike Srbije, koja dokumenta su potrebna za izdavanje dozvola, kao i kome se izdaju dozvole za transport otpada.

O izboru načina transporta otpada predavao je Momčilo Manojlović, Savetnik za transport opasnog otpada, Asocijacija TransportLog. Detaljno je anaizirao izveštaj o ispitivanju otpada i prikazao korake u izboru načina pakovanja i transporta. Prikazan je i transport otpadnog uređaja sa karakteristikama opasnosti. Sve ove teme predstavljene su kroz praktične primere, tj. konkretne primere iz prakse.

I poslednje predavanje je izložio gost iz Makedonije, mr Vladimir Arsov iz preduzeća Balkan Metering Solutions Skoplje. Objasnio je koje su dobre strane pravovremene kontrole ključnih tačaka po ADR propisima za prevoznike nafte i naftnih derivata, kao i značaj primene sofisticiranih mernih i GPS uređaja za zaštitu tovarnog prostora i rezervoara.

Učesnici seminara su učestvovali u diskusijama u toku, a i nakon svakog izlaganja, takođe rešen je i veliki broj nedoumica prisutnih na seminaru.

Nadamo se da će se organizovanjem Seminara na ovu temu dovesti na viši nivo procesi upotrebe, transporta, manipulacije, rukovanja i odlaganja opasnih materija u Srbiji.

Zahvaljujemo se učesnicima na dosadašnjoj saradnji i nadamo se da će se ona uspešno nastaviti i dalje na nekom novom seminaru, sa novim interesantnim temama iz oblasti ADR-a.

Galerija

Partneri