Seminar

Jednodnevni seminar „Za bezbedan transport opasnog tereta – klasifikacija, transport i rukovanje“ održan je 24.10.2014. godine, u Hotelu Prestige, u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednog odvijanja transportnog procesa sa opasnim teretom.

Seminaru su prisustvovali predstavnici preduzeća, institucija i organizacija koje u svom poslovanju imaju dodira sa opasnim materijama, i zbog prirode svog posla predstavljaju značajne učesnike u delatnosti transporta.

Na otvaranju Seminara svim učesnicima se obratio Predsednik Asocijacije Aleksandar Manojlović koji je istakao veliki značaj tema koje će biti prezentovane na Seminaru. Imajući u vidu da opasan teret predstavlja u velikom broju slučajeva i utovar, prevoz i skladištenje robe koja se nalazi u slobodnoj prodaji, od suštinskog je značaja da se privredni subjekti koji svoje delatnosti obavljaju u okviru prerađivačke, hemijske, poljoprivredne, metalske, trgovinske, tekstilne, i drugih grana industrije i usluga upoznaju sa rizicima, pravima i obavezama koje povlači rukovanje, manipulacija, prijem, otprema i transport opasnog tereta, a koji su regulisani predmetnim Zakonom.

Prilikom realizacije predavanja prezentovani su i konkretni primeri iz prakse vezani za bezbedan transport opasnog tereta. Ukazano je na konkretne situacije sa kojima se privredni subjekti mogu susresti prilikom transporta opasnog tereta.

Kroz teme na seminaru učesnici su se upoznali sa klasifikacijom opasnih materija, odnosno sa globalno harmonizovanim sistemom za kvalifikaciju i obeležavanje opasnih materija, konceptom i kriterijumima klasifikacije. Posebna pažnja je bila posvećena Zakonu koji se odnosi na opasne materije, kao i izuzećima od primene pojedinih odredbi ADR-a (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – Međunarodni sporazum o prevozu opasnih roba u drumskom transportu) u transportu opasnog tereta, kao i novostima u ADR-u 2015.

Učesnici su unapredili svoja znanja o procedurama upravljanja opasnim otpadom i posebnim tokovima otpada i njihovom vezom sa propisima iz oblasti transporta opasnog tereta. Kroz praktične primere saznali su kako se može povećati bezbednost transporta opasnog tereta kontrolom tehničke ispravnosti sistema za kočenje i oslanjanje na vozilima kojima se obavlja transport opasnog tereta.

Učesnici seminara pokazali su izuzetno interesovanje, aktivno su učestvovali u diskusijama nakon svakog izlaganja i istakli su da je seminar izuzetno koristan, a da će znanja koja su stekli na seminaru koristiti u budućem radu. Stekli su nova saznanja i rešili određeni broj nedoumica, čime će unaprediti svoje poslovanje i dovesti na viši nivo prevoz opasnih materija u Srbiji.

Zahvaljujemo se učesnicima na dosadašnjoj saradnji i nadamo se da će se ona uspešno nastaviti i sledeće godine na nekom novom seminaru, sa novim interesantnim temama.

Galerija

Izvršni organizator